Účastníci konference

Moderátor

Ing. Bc. Daniel Stach

Redaktor a moderátor ČT

Redaktor a moderátor České televize, laureát medaile Vojtěcha Náprstka Akademie věd České republiky za zásluhy v popularizaci vědy, držitel novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020.

Přednášející

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Rektor Masarykovy univerzity

Profesor neurologie a od roku 2019 rektor Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se specializuje na poruchy hybnosti, Parkinsonovu chorobu, dystonii, esenciální třes a spasticitu. Od roku 2015 je současně mimořádným profesorem na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity v Minnesotě.

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU

Šárka Pospíšilová je prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity a současně se věnuje výzkumu v oblasti genetiky a genomiky nádorových onemocnění, zejména leukémií. Výsledky výzkumu byly mnohokrát publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a byly oceněny například Cenami ministra zdravotnictví za výzkum, Cenami předsednictva České lékařské společnosti ČLS JEP nebo Cenou hejtmana Jihomoravského kraje za výzkum. Je řešitelkou řady národních a mezinárodních výzkumných projektů a školitelkou úspěšných doktorských studentů Masarykovy univerzity. Zastupuje Českou republiku v iniciativě EU „1 Million+ Genomes“.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz LF MU

Ladislav Dušek je profesorem na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a vedoucím Institutu biostatistiky a analýz LF MU. Od roku 2014 je rovněž ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména analýza klinických a biologických dat a zdravotnická informatika. Je členem výboru České onkologické společnosti a vedoucím její Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, působí také v několika odborných komisích Ministerstva zdravotnictví ČR a vědeckých radách akademických institucí.

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Virolog a vedoucí výzkumné skupiny, CEITEC MU 

Pavel Plevka vede výzkumnou skupinu strukturní virologie v CEITEC při Masarykově univerzitě. Je držitelem ERC i EMBO grantů a Ceny Neuron pro mladé vědce. V roce 2020 získal cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. 

Mgr. Filip Pardy

Výzkumník v Centrální laboratoři Genomika, CEITEC MU: Laboratorní diagnostika koronaviru

Filip Pardy se věnuje výzkumné práci v Centrální laboratoři Genomika v rámci CEITEC MU, která poskytuje služby v oblasti genomické analýzy a přístup k přístrojovému vybavení pro genomiku. Podílí se na výzkumu zjednodušování testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a zkoumá metodu zvanou RT-LAMP, která umí detekovat přítomnost genetické informace konkrétního viru či jiného mikroorganismu v konkrétním vzorku. 

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU a FNUSA

Jiří Litzman je klinický imunolog, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Medicínsky i výzkumně se specializuje především na problematiku patogeneze, diagnostiky a léčby poruch imunity, zejména vrozených  nebo sekundárních imunodeficiencí. 

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Přednosta Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno

Petr Husa je přednostou Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno. Věnuje se diagnostice a léčbě pacientů s infekčními chorobami. Cílem jeho odborného zájmu jsou především virové hepatitidy, je autorem několika českých doporučených postupů zabývajících se diagnostikou a léčbou chronických virových hepatitid B a C. Je místopředsedou Společnosti infekčního lékařství. V současné pandemii covidu-19 se zaměřuje především na klinický průběh a terapii tohoto onemocnění.

doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.

Přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FNB

Lenka Krbková působí od roku 2011 jako přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity

Břetislav Dančák je prorektorem pro internacionalizaci Masarykovy univerzity, před nástupem do funkce úspěšně vedl Fakultu sociálních studií po dvě funkční období v roli děkana (2011–2019). Akademicky působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, kde se věnuje geopolitice, energetické bezpečnosti a transatlantickým vztahům. V letech 2003–2004 byl stipendistou Fulbrightovy komise a realizoval výzkumný pobyt na Columbia University v New Yorku.

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.

Náměstek MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Pavel Doleček je od roku 2017 náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Na ministerstvu školství působil na pozici vedoucího oddělení koncepčního odboru vysokých škol a poté jako zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Zabývá se koncepcí a realizací vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativy a financování.

Mgr. Marta Valešová, MBA

Kvestorka Masarykovy univerzity 

Marta Valešová je kvestorkou Masarykovy univerzity. V oblasti veřejné sféry a správy investičních fondů se pohybuje od roku 2002. Posledních 15 let se věnuje správě rozpočtů s velkými finančními objemy, zároveň se podílí na strategickém řízení institucí a jejich organizací. Zabývá se efektivním  nastavením managementu investic či zaváděním moderních metod vedení. K profesnímu portfoliu patří také práce s lidmi ve veřejných institucích. 

prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví PrF MU 

David Kosař se řadu let věnuje problematice soudnictví, ústavní teorii a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Před šesti lety získal prestižní ERC Starting grant na výzkum vlivu nárůstu soudcovské samosprávy na princip dělby moci. Na konci roku 2020 se mu podařilo získat ERC Consolidator grant. Na Právnické fakultě MU vybudoval Ústav pro otázky soudnictví, kde s kolegy zkoumá nejen výběr soudců a fungování soudních systémů v různých evropských zemích, ale například i možnosti online soudnictví a nově i court-packing, postavení žen-soudkyň a vliv neformálních institucí.

Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.

Vedoucí Katedry politologie FSS MU

Petra Mlejnková vede Katedru politologie FSS MU. Odborně se zaměřuje na problematiku politického extremismu a radikalismu v Evropě, jejich prevenci, na procesy radikalizace vedoucí k násilnému extremismu a deradikalizace, a v neposlední řadě se také věnuje informační válce, vlivovým operacím a resilienci systému vůči takovému působení. 

Štěpán Jurajda je profesorem na CERGE-EI, společném pracovišti UK a NHÚ AV ČR, kam nastoupil po doktorátu na University of Pittsburgh a postdocu na Princeton University, a kde působil i jako ředitel. Je členem RVVI, předsedou její KHV, členem NERVu a MeSES, a také členem Akademického sněmu AV ČR, Vědecké rady UK, MU a Grantové agentury ČR. Ve výzkumu se věnuje aplikované mikroekonomii, ekonometrii a ekonomii práce.

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů MU

Simona Koryčánková je prorektorkou pro záležitosti studentů a absolventů Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se věnuje lexikálně-sémantické analýze ruské poezie a oblasti didaktiky ruského jazyka. Je řešitelkou rozvojových projektů zaměřených na využití digitálních zdrojů ve výuce, inovace pedagogických postupů, aktivity mentorů či reflexe pedagogické praxe studentů.

Ing. BcA. Barbora Hauserová

Koordinátorka dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ

Barbora Hauserová je koordinátorkou dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ. Centru se věnuje od jeho založení v počátcích koronavirové pandemie. Podílela se na jeho formování, koordinovala práci dobrovolníků a již od počátku je zapojená v dobrovolnické činnosti související s centrem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info